Páty Község
Diákjaiért Alapítvány

adószám:
18676398-1-13

 

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. 

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről és osztályba sorolásáról az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 2017. április 20-21.

 

Fontos tudnivalók:

 

Egy tanköteles korú gyermeket akár több iskolába is beírathatnak a szülei.

A beiratkozás napján nem keletkezik tanulói jogviszony.A felvételről vagy elutasításról a beiratkozást követően 15 napon belül határozatban kapnak értesítést az érintettek.

Az elutasító határozatokat az iskola postázza.

A felvett tanulókról az iskola honlapján és a hirdetőtáblán lehet tájékozódni.

 

A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek – egyéb határozat szerint a gondviselőnek – személyesen meg kell jelenni! A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a boróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)). (Nem elég, az a határozat, ami kimondja, kinél van elhelyezve a gyermek! Eltiltó határozattal vagy Gyámhatósági igazolással lehet csak távol maradnia az egyik szülőnek.)

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 a gyermek

       születési anyakönyvi kivonata,

       személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

       TAJ-kártyája,

       az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet

  óvodai szakvélemény,

  nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlására (letölthető a honlapunkról)

  nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról

  nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról (letölthető a honlapunkról)

  adatlap (letölthető a honlapunkról)

  napközi/étkezés igénylése (letölthető a honlapunkról)

  nyilatkozat 50%-os kedvezmény igényléséről (letölthető a honlapunkról)

 

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles korba lépő gyermek külföldön kezdi meg tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

Budapest, 2017. március  7.

Tisztelettel

                                                                                                                                      Iskolavezetés